วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา

ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา

ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าข้อมูลสารสนเทศเป็นทรัพยากรที่จำเป็นอย่าง ยิ่ง ผู้ใดได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง รวดเร็วกว่าจะเป็นผู้ได้เปรียบ เพราะสามารถใช้สารสนเทศเหล่านั้นในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ได้ อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ดังนั้น ข้อมูลสารสนเทศจึงมีความสำคัญต่อการตัดสินใจดำเนินการต่าง ๆ โดยเฉพาะการวางแผนการศึกษา และการกำหนดนโยบายต้องมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ มีความละเอียด ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ และทันสมัย จึงช่วยให้การวางแผนการบริหารจัดการและ การตัดสินใจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในทางตรงกันข้าม หากหน่วยงานใดไม่ได้มีการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการปฏิบัติงานก็ย่อมเสี่ยง ต่อความผิดพลาดสูงและผลการดำเนินงานก็จะไม่เป็น ไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการระบบสารสนเทศนั้น ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง และมีความสัมพันธ์กัน เช่น นโยบายหรือการวางแผนกลยุทธ์ที่ดี บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความ ซื่อสัตย์สุจริต เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนมีงบประมาณอย่างเพียงพอและที่สำคัญ ต้องพร้อมด้วยองค์ประกอบของการจัดการที่ดี คือ มีการวางแผน การจัดองค์กร การจัดบุคลากรเข้าทำงาน การสั่งการ และการควบคุม ดังนั้น ข้อมูล และสารสนเทศจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจ นับตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน และการควบคุม เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงาน ซึ่งหน่วยงานจำเป็นต้องสร้าง จัดและพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีคุณภาพ มีความ เที่ยงตรงตามเรื่องที่ต้องการใช้ สะดวก รวดเร็ว ทันต่อเวลา โดยข้อมูลดังกล่าวจะรวบรวมได้จากการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานและจากแหล่ง ข้อมูลภายนอกที่เกี่ยวข้อง การจัดระบบสารสนเทศที่ดีจะช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น