วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

หัวข้อที่ 7 การพัฒนาห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน


                   การพัฒนาห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน
 
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 เป็ นประเด็นสาคัญที่ได้รับการกล่าวถึง
ในทุกวงการ โดยเฉพาะวงการการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาของไทยให้ความสาคัญกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น เรื่องหลักสูตร การเรียนการสอน และสภาพแวดล้อมทางวิชาการห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาก็คงอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ คงต้องพร้ อมที่จะก้าวไปกับสถาบันต้นสังกัด เพื่อพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นห้องสมุดในฐานะแหล่งความรู้ที่สาคัญของประชาคมมหาวิทยาลัยและสังคม น่าที่จะต้องเตรียมการอย่างมากในเรื่อง ทรัพยากรสารสนเทศและบริการ ได้มีการกล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์
(Paradigm shift) (Stueart and Moran 2007:48) สาหรับห้องสมุดยุคใหม่มาเป็นระยะเวลาพอสมควร อาจจะต้องมีการพิจารณาเรื่องนีอ้ ย่างจริงจัง โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง ทรัพยากรและบริการ

1 ความคิดเห็น:

  1. เป็นสิ่งที่สามารถที่นำมาปรับในกับตัวเราได้ เนื่องจากเราก็จะเข้าไปสู่อาเซียน เราจะได้มีแนวทางในการทำงานต่อไป

    ตอบลบ